Opsyn

Gyldigt medlemskort

 

Da mange af vore medlemmer betaler deres kontingent via homebanking har bestyrelsen besluttet, at hvis med-lemmet medbringer medlemskortet udstedt af Dan-marks Sportsfiskerforbund, via Horsens og Omegns Sportsfiskerforening være gyldigt medlemsbevis.

 

 

Med hjemmel i §129 i Fiskeriloven, Lov nr. 281 af 12 MAJ 1999 udfører Horsens og Omegns Sportsfisker-forening kontrol med det fiskevand hvori foreningen har fiskeretten.

 

§129

stk. 1. Fiskeriforeninger, der er fiskeberettigede ved ferskvand, kan ansætte en eller flere opsynsmænd, der skal godkendes af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri.

 

stk. 2. Ministeren forsyner opsynsmanden med særlig legitimation og en af ministeren godkendt instruks.

 

stk. 3. Ministeren kan tilbagekalde den i stk. 1 nævnte godkendelse, hvis opsynsmanden ikke opfylder de pligter, der er pålagt denne, hvis opsynsmanden misbruger den myndighed, den pågældende har fået overdraget, eller hvis opsynsmanden i øvrigt optræder utilbørligt.

 

stk. 4. Opsynsmanden fører tilsyn med, at loven, regler fastsat i medfør af loven samt afgørelser eller med Ministeriet for fødevarer, landbrug og fiskeri indgåede overenskomster m.v. overholdes ved det fiskevand, som de i stk. 1 nævnte fiskeriforeninger kan disponere over.

 

stk. 5. Opsynsmænd har ret til at færdes over de jorder og privatveje, som støder op til de i stk. 4 nævnte fiskevande.

Lystfiskertegn

 

Som hovedregel skal alle mellem 18 og 67 år, der driver lystfiskeri i Danmark, være i besiddelse af et gyldigt statsligt dansk lystfiskertegn. Lystfiskeri (eller sportsfiskeri) er fiskeri med lette håndredskaber.

 

Fiskeri i ørredsøer, som i Danmark ofte kaldes "put and take", kræver normalt ikke et statsligt lystfiskertegn, men adgangsbevis, der kan købes på stedet. Lystfiskertegnet fra staten kan købes med 3 gyldighedsperioder.

 

Fra den 1. januar 2000 kan der for uge og dagkort angives en anden senere gyldighedsperiode end den påstemplede dato, dog ikke senere end 30 dage efter kvitteringsdatoen.

 

Lystfiskertegn fra staten kan købes ved giroindbetaling på posthuset – girokonto 0706000 eller ved køb af særlige lystfiskertegn fra turistbureauerne. Mange campingpladser, fiskegrejforhandlere og sommerhus-udlejere sælger også lystfiskertegn. Lystfiskertegnet er personligt, og kvitteringen for betalt lystfiskertegn skal medbringes under fiskeriet sammen med legitimation.

 

Indtægten fra statens lystfiskertegn anvendes som nævnt til fiskepleje i samarbejde med fiskeriets og lystfiskernes organisationer. I ferske vande skal ejeren af fiskevandet give tilladelse til fiskeri, selv om man har betalt lystfiskertegn. Lokale private fisketegn sælges ofte af turistforeninger, kiosker o.l.

 

Fiskerikontrollen

 

Døgnåbent hos fiskerikontrollen

 

Fra 1. juni 2007 indførte Fiskerikontrollen en døgnåbning som et af flere led i indsatsen mod ulovligt garnfiskeri. Kravet om døgnåbning i kontrollen er stillet af Danmarks Sportsfiskerforbund og er nu indført.

Ulovligt fiskeri kan anmeldes til:

Fiskeridirektoratets døgnvagt på tlf. 72 18 56 09

 

Fiskeridirektoratets hjemmeside www.fd.dk

Online indberetning ulovlige garn og ruser

© 2015 horsenssportsfisker.dk

Siden redigeres af horsenssportsfisker.dk kontakt: admin@horsenssportsfisker.dk