Generalforsamling 2017

 

Referat fra ordinær generalforsamling i Horsens og Omegns Sportsfiskerforening 7. marts 2017 kl. 19-21.

 

37 medlemmer inkl. bestyrelsen var mødt

 

Generalforsamlingen startede med afsyngelse af foreningens slagsang ”I gæve fiskere hæng i” akkompagneret af Erik Schreiber på saxofon.

 

Formand Hans E. Nielsen bød velkommen.

 

1.Valg af dirigent.

Lars Veng Rasmussen blev foreslået og valgt.

 

2.Godkendelse af dagsorden.

Dirigenten konstaterede generalforsamlingen lovligt indkaldt. Til dagsordenen var en rettelse: Morten Stabel var ikke på valg på denne generalforsamling, da han blev valgt for 2 år i 2016. Ingen andre bemærkninger til dagsordenen.

 

3.Formanden aflægger mundtlig beretning.

Den skriftlige beretning blev bragt i ”Fluen” nr. 1/2017. Der var yderligere bemærkninger:

 

Vi har åbnet sæsonen med en kold premiere 1. marts.

 

Medlemstallet udviser en pæn stigning for seniorer og pensionister, men desværre et fald for juniorer.

Regnskabet er fint, også i kraft af gode ekstraindtægter ved koncerter o.l. Der hensættes et pænt beløb til forbedringer ved foreningens hytte ”Hyttefadet” ved Tørring.

 

Klublokalet er blevet flyttet fra kælderen til en ny bygning. Vi har mindre plads i vores ”eget” lokale, men god plads i de tilstødende rum, der er lyse og fleksible.

 

Vandmiljøet er under pres. Vandrådsarbejdet bliver nu igangsat. Vi kan takke vores lodsejere for velvilje ved restaureringsprojekter. Kommunerne opfører sig generelt fornuftigt, enkelte eksempler på hårdhændet vedligeholdelse i Hedensted Kommune. Desværre har stryget ved Bygholm Sø lige været tørlagt endnu en gang. Vi taler med Horsens Kommune derom. Debatten om nye havbrug raser på grund af planer om udbygning i Kattegat. HOS mener, at brugene skal på land, så yderligere forurening af havmiljøet undgås.

Aktivitetsudvalget har sørget for mange aktiviteter, men desværre halter juniorafdelingen på trods af en stor indsats fra Svend Thomasen og Erik Jønsson, der blev takket for indsatsen under vanskelige vilkår. Der gøres meget for at tiltrække unge, bl.a. projekter med skoleklasser og naturuge 35, men resultaterne udebliver.

Der er et tæt samarbejde mellem sportsfiskerforeningerne ved Gudenåen, der bl.a. resulterer i fælles udtalelser, senest en henvendelse til Miljø- og Fødevareministeren.

 

Fiskerikontrollen har desværre måtte gribe ind overfor ulovlige garn ved udmundingerne af St. Hansted og Bygholm åer.

 

Til slut en tak til lodsejerne for et godt samarbejde i det forløbne år og til medlemmerne for god indsats i projekter.

 

Der blev spurgt ind til den nylige olieforurening, gødningsudslippet i Fredericia og til muslingefiskeriet ved Endelave.

 

Herefter blev beretningen godkendt.

 

4.Kassereren aflægger regnskab.

Harry fremlagde regnskabet, der på indtægtssiden nød godt af en stigning i kontingentindtægt og indtægt ved grejauktion, indtægter fra P-vagter samt kassebeholdningen fra Tørring og Omegns Sportsfiskerforening ved sammenlægningen. Bland udgifterne var en advokatudgift til tinglysning af skøde på ”Hyttefadet”, køb af grej til auktion samt en hensættelse på 35.000 kr. til forbedringer ved balancen, at foreningen er velkonsolideret.

Regnskabet blev godkendt.

 

5.Budget for år 2017.

Der budgetteres med let faldende kommunalt tilskud på grund af faldende juniormedlemstal. Der budgetteres ikke med ekstraindtægter fra p-vagter, da de aftales med kortere varsel.

 

6.Indkomne forslag fra medlemmerne.

 

Der var indkommet forslag om:

•Obligatorisk catch & release ved Gudenåen af ædelfisk

 

Målet er at holde hånden over de store bækørreder. Bestyrelsen har sympati derfor, men er trygge ved henstilling derom, så det fortsat er muligt for eks. en junior at tage en fisk med hjem, ligesom det ikke er hensigtsmæssigt at genudsætte skadede fisk.

 

En afstemning ved håndoprækning viste 11 stemmer for obligatorisk c & r, mens resten gik ind for den bestående ordning. Efter en længere diskussion indvilligede bestyrelsen i at fremkomme med forslag til obligatorisk genudsættelse af bækørreder over en bestemt længde.

 

•Utilfredshed med de nye lokaler.

Forslaget var at finde andre, hyggeligere lokaler. Bestyrelsen undersøgte andre muligheder inden flytningen, men fandt, at den nuværende løsning alt i alt er den bedste.

 

Ved afstemning ved håndsoprækning var der ingen, der stemte for at ændre med hensyn til lokaler.

 

7.Forslag fra bestyrelsen.

Ingen.

 

8.Fastsættelse af kontingent for år 2018.

Bestyrelsen foreslår fastholdt kontingent undtagen for pensionister, hvor der i 2013 blev vedtaget en årlig regulering som fortsættes. Vedtaget.

 

9.Valg af næstformand.

Jan Karnøe genvalgt.

 

10.Valg af kasserer.

Harry Madsen genvalgt.

 

11.Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Christian Tramm foreslås valgt. Vedtaget.

 

12.Valg af suppleanter.

Der foreslås genvalg af Henrik Nikolajsen og nyvalg af Kim Petersen og Henrik Søgaard. Vedtaget.

 

13.Valg af revisor.

Bent Ole Ludvigsen genvalgt.

 

14.Valg af revisorsuppleant.

Jens Kvorning foreslået og valgt.

 

15.Eventuelt.

Formanden takkede Bjarne Nymand og Svend Torp Thomasen for en lang og god indsats i bestyrelsen.

Drøftelse af hvordan vi får flere juniormedlemmer.

 

Regner Madsen fortalte om de mange sponsorater i form af materialer, som han har skaffet til ”Hyttefadets” nye tag samt vejmaterialer.

 

Formanden henstillede til medlemmerne fremover at benytte DTU/AQUAs elektroniske fangstjournal.

Herefter var overrækkelse af pokaler:

 

-Familiens Nørgaards pokal for største fisk fra Bygholm Å til Sven Damgaard for en havørred på 60 cm.

-For største fisk i foreningens vand til Ivo Martin Uwe Steinberg for bækørred på 62 cm og 2,7 kg (Gudenåen)

-For største stalling fanget i foreningens vand til Erik Fischmann for stalling på 36 cm (Gudenåen)

-Børge Sørensens pokal for største laks/havørred fanget på en foreningstur til Henrik Dyekjær for havørred på 1 kg fanget i Skjern Å

-For største fisk fanget udenfor foreningens vand til Christian Tramm for havørred på 82 cm og 7,5 kg (Karup Å)

-Vandkanden til Regner Madsen for uforfærdet vadning i Tolstrup Enge.

 

Referent: Jan Karnøe

 

 

 

Skriftlig beretning 2016

 

Medlemstallet i 2016 er steget en smule. Det ser således ud:

 

Seniorer: 128 102 i 2015

Pensionister: 88 81 i 2015

Ungdom: 2 9 i 2015

Juniorer: 10 15 i 2015

Familie: 10 11 i 2015

Æresmedlem : 1 1 i 2015

Lodsejer: 1 1 i 2015

Firmakort.: 13 9 i 2015

 

Regnskabet ser igen i år rigtig fint ud, vi kommer ud med et overskud.

I Bygholm Å, St. Hansted Å, Skjold å og As-Rårup Skelbæk har foreningen udsat 14.000 stk. smolt, og i Gesager Å, Hatting Bæk og As-Rårup Skelbæk 19.000 stk. ørredyngel.

 

I Gudenåen har Tørring Mossø sammenslutningen ikke udsat fisk, her har vi konverteret udsætningsmidlerne til restaureringsarbejder i stedet. I samarbejde med Åle-Hjortsvang Skole er Dybdal Bæk, der løber forbi skolen, undersøgt og i starten af oktober blev udlagt 4 gydebanker og marksten. Den 28. december blev udlagt en stor gydebanke i Gesager Å i samarbejde med Korning Borgerforening og Hedensted Kommune. Desuden afventer et projekt ved Mattrup Å en frostperiode.

 

Horsens og Omegns Sportsfiskerforenings fusion med Tørring og Omegns Sportsfiskerforening kan nu vurderes som en succes. Medlemmerne fra Tørring har i næsten fuldt omfang efter årsskiftet meldt sig ind i Horsens og Sportsfiskerforening. Guleroden har også været attraktiv: 6 kilometer nyt fiskevand lige nedstrøms Tørring By. Med majfluesæsonens begyndelse

 

har også mange andre via fiskekort.dk fået adgang til en del af det nye fiskevand.

Tørring og Omegns Sportsfiskerforening medførte til fusionen en vældig godt beliggende fiskehytte på egen grund. Den har været udgangspunkt for mange fisketure her i foråret, og bestyrelsen og hjælpere har også været hyppige gæster for at hæve niveauet endnu en tak med vedligeholdelse og vejudbedring.

 

Fiskebestanden i Øvre Gudenå lider under dårlig passage opad i systemet for søørrederne fra Mossø (Vestbirk Vandkraft) og stort smolttab (Vestbirk-søerne). Derfor henstilles til, at fiskeriet er catch & release, og der må kun bruges modhageløse kroge. Stallingbestanden er langsomt på vej opad efter voldsom skarvprædation i to isvintre for 5-6 år siden, men stallingen er fortsat fredet. Bækørredbestanden er ikke stor, men der er meget flotte størrelser imellem. Fødegrundlaget i Gudenåen er fint, og der er godt huld på fiskene allerede i april. Tørfluefiskerne flokkes her i majfluesæsonen, men man behøver ikke træde hinanden over tæerne, hvis man har mod på at gå lidt væk fra parkeringspladserne.

 

Vi er i efteråret flyttet fra vores lokaler i kælderen undervesthallen og til fine og nybyggede lokaler i stueplanet. Det har været et stort arbejde at få tingene på plads da de nye lokaler er lidt mindre end de vi kom fra.

Vi har i løbet af året deltaget i mange af de arrangementer der foregår i og omkring Horsens og har fået vist vores navn rigtig mange steder, det drejer sig blandt andet om Vild med Vand på havnen i Horsens, Naturens dag ved Egebjerg Sø, aktivitetsdagen i Vestbirk og selvfølgelig vores parkeringsaktiviteter omkring fængslet og VM i Speedway.

 

Der er i løbet af året taget et initiativ til, at formændene for foreningerne langs Gudenåen mødes i et netværk, hvor problemerne omkring Gudenåen drøftes.

 

Horsens Kommunes skoleelever får på nogle klassetrin tilbudt en dag i naturen i uge 35. Horsens og Omegns Sportsfiskerforening tilbød igen i år arrangementer efter aftale med de arrangerende lærere.

Vi har også i år sammen med mange hjælpere gennemført parkeringsanvisninger på FÆNGSLET i forbindelse med deres aktiviteter. Deltagelse i Aktiviteterne på FÆNGSLET giver et rigtig godt økonomisk tilskud til foreningen.

 

 

 

KNÆK og BRÆK

Hans E. Nielsen

formand

 

 

 

Mundtlig beretning

 

 

Et af forårstegnene er når vi når frem til vores ordinære generalforsamling, man kan så småt se at det begynder at pible frem af jorden med nye fine skud og fuglene begynder at synge om morgenen.

 

Som i kunne læse i den skriftlige beretning ser medlemstallet fornuftigt ud, dog ser det ikke for godt ud med vore juniorer.

 

Regnskabet ser rigtig godt ud, her har vi været godt hjulpet af de indtægter som vi har kunne hente ved deltagelse i de mange arrangementer på FÆNGSLET vi har deltaget i.

 

Vi har valgt, at hensætte et større beløb til renovering af taget på Hyttefadet samt etablering af toilet¬forhold. Vejen ned til Hyttefadet har også fået en tiltrængt omgang.

 

Flytningen til det nye klublokale er vel overstået og vi har nu gennemført den første vinters aktiviteter i de nye lokaler. Vi må vel sige, at vi har skulle bruge lidt tid til at vænne os til de nye forhold.

 

Vandmiljøet er under pres med de tiltag som regeringen har iværksat. Tiltag som vil forringe vandmiljøet i en sådan grad at 30 års arbejde måske er spildt. Vi er i øjeblikket i gang med at starte arbejdet op i de nye vandråd hvor vores opgave vil blive, at sikre at flest mulige af vore så vandløb forbliver i vandplanerene.

 

Vi er i den heldige situation, at vore lodsejere også kan se fordelene ved de restaurerings tiltag som vi har foreslået og gerne ser vi fortsætte dette arbejde.

 

Når vi ser på den generelle vandløbsvedligeholdelse som kommunerne har ansvaret for har Horsens Kommune et fornuftigt forhold til, at vandløbene skal kunne leve, hvorimod det kniber en del for Hedensted kommunes vedkommende. Her har vi været vidne til direkte massakrer vandløbene.

 

Også i begyndelsens af 2016 ligesom det skete2010, 2012, 2013 og 2015 blev stryget igen tømt for vand (det er også sket i 2017). Årets yngel er formentlig gået tabt. Vi vil tage en drøftelse med Horsens kommune for at finde en løsning der forhindrer stryget i at løbe tør.

 

Planerne om etablering af nye og megastore Havdambrug er også et område hvor vil lægger mange kræfter i at forhindre, skal der etableres nye havdambrug må det være på land i recirkulerede anlæg.

 

Aktiviteterne i klublokalet har været mange og spændende til glæde for de der har deltaget. Det ser dog rigtig skidt ud for vore Juniorer her har der ikke været tilgang af nye, vi må konstatere, at lystfiskeri ikke rigtig tiltrækker de unge i dag. Jeg vil her sige Svend og Erik tak for det store arbejde de har lagt for, at gøre tilbuddene attraktive for de unge.

 

Vi har haft stor succes med at have skoleklasser med ud til vore restaurerings-opgaver samt til naturugen i uge 35. Det er en fornøjelse at se med hvilken iver de unge går til opgaverne på.

 

Samarbejdet mellem foreningerne langs Gudenåen er kommet rigtig godt i gang, samarbejdet har betydet, at vi er gået ud med fælles erklæringer omkring blandt andet Tange værket og senest en fælles henven¬delse til Miljø og Fødevareministeren omkring et løft til lystfiskeri og turisme.

 

Fiskerikontrollen har igen i år været på kontrol i Horsens Fjord, og fundet en anselig mængde ulovlige fiskeredskaber. Kontrollørerne fandt igen i år ulovlige ruser i frednings¬bælter ved Hansted og Bygholm Å.

 

Til sidst vil jeg takke vores lodsejere og sponsorer for et godt samarbejde i det forløbne år, med håb om, at dette gode samarbejde må fortsætte mange år endnu. Der skal også lyde en tak til de mange af vore medlemmer der har givet en hånd med ved de projekter og aktiviteter der er blevet gennemført i årets løb.

 

Dagsorden til generalforsamling

Tirsdag den 7. marts 2017 kl. 1900 i Klublokalet

 

Dagsorden :

 

 1. Valg af dirigent.

 

 1. Godkendelse af dagsorden.

 

 1. Formanden aflægger beretning.

 

 1. Kassereren aflægger regnskab.

 

 1. Budget for år 2017.

 

 1. Indkomne forslag fra medlemmerne.

 

 1. Forslag fra bestyrelsen.

 

 1. Fastsættelse af kontingent for år 2018

 

 1. Valg af Næstformand.
  • På valg er:Jan Karnøe (modtager genvalg)

 

 1. Valg af Kasserer
  • På valg er: Harry Madsen (modtager genvalg)

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  • På valg er: Bjarne Nymannn (modtager ikke genvalg)

 

 1. Valg af suppleanter.

 

 • På valg er: Svens Thomasen

Christian Tramm

Henrik Nicolaisen

 

 1. Valg af revisor.
  • På valg er : Bent Ole Ludvigsen
 •  
  1. Valg af revisorsuppleant.
   • På valg er : Poul E. Jensen.

   

  1. Eventuelt.

  © 2015 horsenssportsfisker.dk

  Siden redigeres af horsenssportsfisker.dk kontakt: admin@horsenssportsfisker.dk