Nyheder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. januar 2017

Klubmesterskab i fluebinding

 

Jørgen Dam havde indkøbt materialer til de 3 DM-fluer Black Matuka, Damsel

(vandnymfe-nymfe) og Krapyl de Luxe (aborre/geddeflue). Førstnævnte er klart sværest at binde pænt, og der var tidspres på, for der skulle bindes 2 stk.

af hvert mønster på halvanden time. Desværre var der kun 3 kombattanter:

Christian Tramm, Jeppe Christensen og undertegnede. Til gengæld var tilskuerne i overtal. De strenge dommere var Jørgen Dam og Jørn Lund. Da tiden var gået, manglede Jeppe en flue og var dermed henvist til 3. pladsen.

Christian Tramm fik en velfortjent 1. plads, hvilket gav mig en 2. plads.

Der er masser af materialer til overs, så tirsdagsholdet og andre kan jo bare gå i gang

 

 

 

 

14. januar 2017

Restaureringsprojekt i Gesager Å

 

Onsdag den 28. december var der stor travlhed på vejdæmningen over Gesager Å ved Korning. 3 lastbiler og 4 entreprenørmaskiner var opmarcheret til dagens projekt: udlægning af 24 kbm grus på et stryg i åen nedenfor. Også 7 frivillige fra Horsens og Omegns Sportsfiskerforening og fra Korning Borgerforening kom senere for at deltage i løjerne.

Inden gruset kunne komme ned til åen, var det nødvendigt at udlægge jernplader for at skåne engen for kørespor, så først ved middagstid begyndte gruset at lande i åen. Klokken 15 var det på plads som en banke i åen, hvor den udvider sig til et lavvandet stryg. Det er lige ud for, hvor Korning Borgerforening har indrettet en plads ved åen. Gydebanken kan levere anskuelsesundervisning i, hvordan ørrederne formerer sig ved med halen at banke fordybninger i gruset for derefter at lukke fordybningen over den befrugtede rogn ved at banke nyt grus op ovenfor. Det er netop nu højsæson for ørredens gydning.

Projektet er dels finansieret af naturplejemidler fra Hedensted Kommune, dels med midler fra det obligatoriske fisketegn.

Til august vil der blive elektrofisket på stryget for at se, i hvor høj grad ørreder har benyttet sig af tilbuddet. Ørredyngel bliver det første år stående på det sted, hvor de er udklækket.

 

 

 

 

10. oktober 2016

Restaureringsprojekt i Dybdal Bæk i Åle

 

Mandag den 10. oktober blev der fra morgenstunden taget fat med udlægning af 12 kubikmeter grus og 4 tons sten i bækken, der løber gennem Åle by og lige forbi skolen. En rendegraver fra den lokale entreprenør lagde gruset ud i bækken, hvor i alt 31 elever bevæbnet med river og skovle glattede det ud til gydebanker for fisk. Arbejdsledere var 3 mand fra Horsens og Omegns Sportsfiskerforening. Stenene blev lagt ud i bækken mellem gydebankerne for at skabe variation og mere liv. Som kronen på værket blev plantet vandranunkler i bækken. Små totter af vandplanten blev lagt på bunden med en sten over i håb om, at de slår rod og medvirker til at skabe levesteder for vandinsekter og skjul for småfisk. Vandranunklen er valgt, fordi den er naturligt hjemmehørende i Gudenåen, som bækken løber ud i, og fordi vandplanten ikke skaber opstuvning af vandet i bækken.

Natur- og tekniklærer Susanne Jepsen tog også fat og har anvendt projektet i undervisningen, så eleverne har godt fat i baggrunden og sigtet med arbejdet. De undersøgte bækken i juni, og i september 2017 vil bækken blive undersøgt igen for at se, hvilke ændringer restaureringsprojektet har medført for livet i bækken.

Lodsejerne har været positive overfor projektet, faktisk var der én af dem, der havde set de gydebanker, som forrige år blev udlagt længere nedstrøms, og han ringede op og gjorde opmærksom på, at sådan én ville han gerne have i sin baghave.

Redskaber blev velvilligt udlånt af Hedensted Kommunes Materielgård, og grus og entreprenør betales af fisketegnsmidler, dvs. fra det obligatoriske fisketegn, som sports- og fritidsfiskere betaler.

Klokken 11 var arbejdet færdigt, og det gode resultat blev fejret over en velfortjent sodavand.

 

 

 

 

11. september 2016

Naturensdag i Horsens

 

Ved Naturensdag den 11. september havde foreningen budt ind med et arrangement ved Egebjerg Sø med et kig under vandoverfladen samt en snak om hvorledes foreningen medvirker til vanløbsplejen.

 

Det var et rimeligt besøgt arrangement, hvor flere var forbi for at få en snak om livet under vandoverfladen.

 

 

11. september 2016

Har det været besværet værd

 

Horsens og Omegns Sportsfiskerforening har sammen med Tørring-Mossø Sammenslutningen (sportsfiskerforeningerne i Øvre Gudenå) udlagt 4 gydebanker i Alsted Mølleå i juni 2014 (med hjælp fra 6. klasse fra Tørring Skole) og i september 2015 6 gydebanker i Hornum Bæk ved Åstedbro med hjælp fra daværende 4. klasse på Rask Mølle Skole.

Fredag den 9. september var det så tid til at kontrollere, om gydebankerne havde givet resultater. Det gøres ved at elektrofiske hen over gydebankerne for at se, om der står ørredyngel derpå. Yngelen er blevet til ved vinterens gydning, og den bliver stående på stedet det første år. Der er tale om 7-13 cm lange ørreder. Hvis de optræder i passende stort antal, er det tegn på, at vandløbet fungerer godt: at vandet er rent og iltrigt, at der er passende med grus i bunden til gydning, at der er føde til yngelen (vandinsekter), og at fjender ikke har frit spil, dvs. at der er skjul.

Dagens arbejde fredag startede på den nederste del af Alsted Mølleå, i byparken i Tørring. Der blev elektrofisket henover de fire gydebanker og alle steder fundet godt med ørred i op til 3 årgange. Der blev også fundet bæklampretter, elritser, hundestejler og enkelte stallingyngel. Stallingen, der er i familie med ørreden, blev decimeret under isvintrene 2010-12, fordi overvintrende skarver blev nødt til at søge føde i vandløbene fremfor i kystvandene med det resultat, at stallingen har været totalfredet lige siden. Ørredbestanden i Byparken kan karakteriseres som god til særdeles god efter de nationale kriterier.

Efter middag gik turen til Hornum Bæk ved Åstedbro, hvor 5. klasse fra Rask Mølle Skole mødte op for at se, om deres anstrengelser fra sidste år med at lægge grus ud i bækken har båret frugt. Det har de. Der var omkring 200 ørreder pr. 100 kvadratmeter, hvilker er særdeles godt. Også elritser havde nydt godt af de forbedrede forhold. Bækken er ½ meter bred og ca. 15 cm dyb. Den er fuldstændig dækket af bevoksningen. Ikke desto mindre yder den et værdifuldt bidrag til fiskebestanden i Gudenåen. Når yngelen vokser til, vandrer den ned i Gudenåen for at få mere vand over ryggen.

Gydebankerne er finansieret af fisketegnsmidler, dvs. de stammer fra indbetalingerne til fisketegn. Arbejdet med ansøgninger og udlægning sker af frivillige og ulønnede, mens maskinarbejdet udføres af lokale entreprenører. Skolebørnene inddrages for at skabe lokal forankring og forståelse for betydningen af arbejdet. Lodsejerne er særdeles velvillige – der er ingen, der afslår naturforbedring på deres jord.

 

 

 

15. juli 2016

Nyt klublokale klar til indflytning

 

Fredag den 15. juli begyndte bestyrelsen på flytningen af vores klublokale fra Kælderen i Vesthallen og til de nye og fine faciliteter i den nye tilbygning.

 

 

2016

Vild med Vand

 

Havnens Dag er et arrangement, der i Horsens går over lørdag den 28. og søndag den 29. maj. Horsens og Omegns Sportsfiskerforening var indbudt til at deltage af Horsens Bådklub, og man skal da ikke sige nej tak til en lejlighed til at vise flaget for mange mennesker. Vi stillede med en arbejdende stand i det store musik- og øl-telt (fluebinding, fletning af forfang) og på den bedst placerede mole blev der fisket og snakket fiskeri.

Da forretningerne lukkede og solen tittede lidt frem kom der en del mennesker. På molen blev de lokket til af den nysgerrighed, der altid udvises overfor fiskeri, og bestyrelsesmedlem Svend Thomasen var leveringsdygtig med en flot fightende havørred på knapt 2 kg. En beredvillig tilskuer forcerede brystværnet og klatrede ned på de glatte sten for at nette ørreden i fin stil. Desuden blev fanget en enkelt hornfisk. En nysgerrig sæl lå det meste af formiddagen udfor, og skarverne havde også travlt, så fisk må der have været.

Arrangørerne havde udvist stor fantasi for at få lokket publikummer til: optog, musik, vandscootere, rickshaws, sejlture og meget mere. Den sikre træffer hos de små var krabbefiskeri fra en børneegnet flydende platform udstyret efter alle kunstens regler.

 

 

Så er andendagen af Havnens Dag i Horsens gennemført.

Vejret var bedre med mere sol, og der var ganske godt besøgt.

Desværre kunne vi denne dag ikke fremvise fangster, der kunne sætte samtaler i gang. Der blev ellers gjort ihærdige forsøg på at bringe fisk på kajen. Juniorafdelingen var mødt talstærkt op støttet af forældre, men den sydøstlige vind blæste alger ind til kajen, og fiskene var åbenbart trukket andetsteds hen. Alligevel mødte interesserede op, vi fik talt fiskeri med dem og udleveret materialer.

I teltet blev bundet flotte kystfluer.

Af sådan et arrangement kan komme både kortsigtede og langsigtede resultater. På kort sigt er det dejligt at kunne tegne nye medlemmer, men på langt sigt kan der være sået frø i form af gode oplevelser for børn, der måske senere udvikler interesse for fiskeri. Hvordan begyndte vi selv? Vi kom også i kontakt med grupper, som vi sjældent er i kontakt med, og det kan have en værdi i sig selv.

Arrangørerne fik en positiv tilbagemelding fra os om, at vi er klar til at medvirke til næste år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. maj 2016

Vejen til Hyttefadet renoveret

 

FOrmanden, næstformanden, kasseren og Regnar Madsen samt en rendegraver har i løbet af søndagen udbedret vejen ned til Hyttefadet således den bliver merer jævn at køre på.

 

 

 

 

20. februar 2016

Oprydning inden premieren.

 

Horsens og omegns sportsfiskerforening Lørdag den 20. februar var der skilte- og oprydningsdag ved HOS. Vi mødte 10 mand til morgenkaffe i klublokalet og fordeling af opgaver. Også formanden for Stallingklubben Peter Ross, Karsten Brix, var mødt, så vi kunne få foretaget grænserevisionen mellem vore fiskevande nederst ved Åstedbro. Vi fordelte os så godt, som vi kunne, så vi dækkede mest muligt af fiskevandet. Halvdelen af os koncentrerede os om at få sat skilte op på vores nye fiskevand ved Gudenåen mellem Tørring og Åle Kær. Med enkelte mindre overspring kan der nu fiskes på vestbredden af Gudenåen fra lidt nedstrøms Tørring og næsten til Åstedbro. Efterhånden kom meldinger ind fra de enkelte stykker af fiskevandet. Skiltene stod generelt godt, nogle mangler labels med kontaktoplysninger, og der var ret lidt affald - vel på grund af meget store vandmængder- Tak til de medlemmer, der mødte og lagde sig i selen for at vores fiskevand kan præsentere sig pænt til sæsonåbningen 1. marts.

 

P-vagter

 

Der har været gang i P-vagt-opgaverne her efter sommeren: DM i Speedway, Schlagerfestival og MTB Prison Break.

Den sidste klarede Harry og undertegnede selv her den 13. september. Vejrudsigten slog desværre til: udbredt regn. Vi passede pladsen på Viborgvej fra 7.45 til kl. 12. Da den sidste bil kom, havde vi knapt 10 pladser tilbage, så det var nøje afstemt. Vi havde fået udleveret hver en spisebillet, som vi bagefter indløste med det som vi trængte til: en tallerken varm suppe. Så tog vi hjem og fik tørt tøj på.

 

Tak til alle de, der har givet en hånd med på P-vagterne. Det har lunet i foreningens kasse.

 

 

26. juni 2015

Bredslåning

 

 

Den 9. juni er der blevet klippet bred ved Li. Hansted å mellem Sandfanget og Egebjerg Så det var en smuk aften. Og den var også stille. Indtil vi tog fat https://youtu.be/eeHKtPBW80s

Nu er der god fremkommelighed igen.

Bagefter gik vi en tur med let spinnegrejet men ørrederne var nu mere interesseret i de mange døgnfluer, som de ivrigt gik efter.

Den 10. juni ver det så Gudenåen ved Åle der stod for tur, fra Malerens Hus og med til Kanopladsen, Der blev hængt advarsler op på skiltene mod at hjemtage ørreder resten af sæsonen. Dieselforureningen giver dem dårlig smag og det vil formentlig vare ved resten af året.

 

 

5. juni 2015

ADVARSEL

 

Genudsæt ørreder fanget i Gudenåen mellem Åle Kær og Åstedbro!

 

Et medlem har fanget en god bækørred ved Åle. Han tog den med hjem og tilberedte den, men desværre smagte den af dieselolie. Det vil således i en periode ikke være ulejligheden værd at hjemtage ørreder fra det nævnte område. Med tiden vil dieselsmagen forsvinde, vi har fået oplyst fra DTU AQUA at det kan tage op til et halvt år før bismagen forsvinder

 

 

 

30. maj 2015

Dieselforurening ved Gudenåen

 

Fredag den 15. maj skete et uheld under optankning af en entreprenørmaskine ca. 2 km syd for Tørring. Det resulterede i, at 2.500 liter dieselolie løb ud og via dræn fandt vej til Ølholm Bæk, der løber ud i Gudenåen 1 ½ km øst for Tørring. Beredskabsafdelingerne fra Vejle og Hedensted Kommuner rykkede ud for at redde, hvad reddes kunne. Der blev udlagt en spærring mellem Ølholm og Tørring samt ved kanopladsen i Åle ca. 8 km længere nedstrøms. Det lykkedes at pumpe meget af olien op, men spærringerne kommer tidligst væk onsdag den 20. maj.

Der kan stadig lugtes diesel, men formentlig er skaderne på miljøet begrænsede. Den store døgnfluesæson står for døren, men det kølige vejr udskyder den formentlig lidt endnu. Umiddelbart er det ikke gået ud over fiskebestanden, men efterfølgende skader på miljøet kan ikke udelukkes.

Der skal nu ske en afdækning af årsagen og beslutning om evt. bødekrav.

Hvis der er sportsfiskere, der har lidt tab på grund af forureningen (købt fiskekort, forgæves kørsel) ved Horsens og Omegns Sportsfiskerforenings fiskevand opstrøms Åle, beder vi om, at vedkommende henvender sig til foreningen (www.horsenssportsfisker.dk). Det samme gælder medlemmer af Tørring og Omegns Sportsfiskerforening.

 

 

31. marts 2015

Jordarbejder ved St. Hansted Å

 

 

Det ser lidt dramatisk ud nederst ved St. Hansted Å. Baggrunden er, at henover vinteren er der aflejret store sandmængder ved udløbet fra det nederste vådområde ved St. Hansted Å, så vandet ikke kunne løbe ud fra vådområdet ved den planlagt vandstandshøjde. Det gav fare for oversvømmelse ved bebyggelserne, så Horsens Kommune måtte sørge for, at udløbet blev bragt tilbage til det planlagte. Der blev forsøgt forgæves med håndredskaber, så en gravemaskine blev tilkaldt. Det er selvsagt ikke alle steder, man kan færdes i terrænet med sådan en maskine, så adgangsvejen blev sydfra over åen. Sandet blev fjernet, så vådområdet kan fungere som tænkt igen. Det bliver nok ikke sidste gang, dette problem opstår. Sporene vil hurtigt blive slettet, når foråret sætter bredbevoksningen i gang med at vokse.

Vådområdets rolle er at omsætte kvælstof i vandet for at skåne Nørrestrand og Horsens Fjord for det. Kommer det først derud, vil det give algevækst i fjordvandet. Desuden skal det tilbageholde fosfor, der afskylles fra landbrugsområder. Også fosfor kan give anledning til algevækst i fjorden.

 

 

Jan Karnøe

 

 

27. februar 2015

Ålegræskonferencen på Horsens Rådhus

 

Ålegræskonferencen på Horsens Rådhus i regi af Horsens Ren Fjord havde ca. 75 interesserede deltagere fra bl.a. miljøorganisationer, landbruget, kommuner, lystfiskere. Der blev serveret indlæg fra særdeles kompetente mennesker fra Novagrass-projektet (se www.novagrass.dk), NaturErhverv, en muslingefisker, Horsens Kommune m.fl. Ålegræssets gavnlige virkning for fjordmiljøet blev belyst sammen med mulighederne for aktivt at fremme ålegræssets udbredelse. Også den mulige kollision mellem udbredelsen af ålegræs og muslingefiskeri i fjorden blev berørt ligesom stressfaktorer som sanddrift og ophvirvling af mudder fra havbrug og muslingefarme.

 

Endelig var der et nødråb fra Horsens Museum på vegne af et udgravningsfelt på lavt vand ved Hjarnø. Feltet af fint ler er under borterodering på grund af manglende bundbevoksning. Det har ellers leveret fantastiske fund fra stenalderen: buer, hjortetakøkser med skæfter, egebåde med bemalede padler, ruser og fiskegærder.

 

Jan Karnøe

 

27. februar 2015

Så er vi i gang i KUBEN...

 

Vores fremstød i KUBEN på Sønder-gade i Horsens fik en forrygende start.

 

Dagen startede flot i KUBEN, allerede inden der var gået en timer var de første nye medlemmer i hus. I løbet af dagen er der bundet fluer, lavet spinnere og monteret blink.

 

Der var i løbet af dagen mange intereserede forbi KUBEN for, at få en snak om lystgiskeri og det blev til en 8-10 nye medlemmer.

 

I løber af dagen kom den århusianske fluebinder Georgina Lomasney for, at binde fluer om for, at fortælle intere-serede on det at være kvindelig fluebinder.

 

24. februar 2015

Mangel på laksefisk I Gudenåen ved Tørring

 

Fiskeundersøgelser i Gudenå ved Tørring har vist, at bestanden af stallinger er meget lille, og at der mangler ørredyngel.

 

Læs mere...

 

22. februar 2015

Oprydning inden premieren.

 

Medlemmer fra Horsens og Omegns Sportsfiskerforening har lørdag været foreningens fiskevande igennem for at de kan præsentere sig pænt til premieren på fiskeriet den 1. marts.

 

Der blev samlet knap 100 kg affald op og skiltene blev gennemgået, så de er i orden, når sæsonen starter.

 

Åerne er en mellemstation på affaldets vej fra vejgrøfter gennem bække og åer til havet. Affaldet bæres af vandstrømmen. Meget affald blæser med vinden og ender i ådalene i læ. Desværre efterlader dem, der færdes langs åerne også affald. Foreningen indskærper ofte for medlemmerne, at alt affald skal tages med hjem, men tab kan ske. Gudenåen er desværre med hensyn til affaldets sammensætning præget af kanoturismen: på ca. 4 km åbred mellem Åle Bro og Åstedbro fandtes 2 spiritusflasker, 10 øldåser, 5 breezerdåser, 2 sodavandsdåser og 2 vandflasker, i alt 21 flasker og dåser. Der var betalt pant for 5 af dem, og 3 var uåbnede, formentlig havner de i åen fra kæntrede kanoer! Det skal dog med respekt siges, at der samlet på strækningen kun var halvt så meget affald som sidste år.

 

Rekorden havde en flittig indsamler langs den øvre del af Lille Hansted Å mellem Tolstrup og Egebjerg Sø. Godt 50 kg affald indsamlede han, mest plastik der var kommet flyvende gennem landskabet og havde fundet et midlertidigt hvilested i åen. Her er landbruget nok den store leverandør, mens byggeriet leverer flamingo. Overalt kan findes små stykker skrigende kulørt folie fra kager og slik. Det er let og blæser nemt for vinden, og desværre er det temmelig uforgængeligt.

 

Vi kan alle gribe i egen barm og undlade at ”berige” naturen med den slags – den er kønnere uden.

 

22. februar 2015

Hjemmesiden i en ny forklædning

 

Så er der en ny version af Horsens og Omegns Sportsfiskerforening klar til brug

 

Hjemmesiden er nu på vej mod nye tider i et nyt design. Samtidigt har den gamle webmaster taget over igen.

 

Ikke alle sider er på plads endnu, med i løbet af en 14 dages tid vil alle gamle sider være konverteret. Som noget nyrt er den tilpasset såledse den er mere smartphonevenlig.

 

I starten er der:

 

En forside med billeder og aktivitetsbeskrivelser

Fiskevand

Oplysninger om foreningen

Medlemskab

Lidt om Vandpleje

 

 

Nyheder og indlæg modtages

 

Hvis du har en nyhed eller omtale du synes du vil dele med andre send da en mail til:

 

 

 

© 2015 horsenssportsfisker.dk

Siden redigeres af horsenssportsfisker.dk kontakt: admin@horsenssportsfisker.dk