Udsætninger

Hvorfor Yngel udsætning

 

 

Vandløb, hvor bestandene er udryddet, eller hvor der er forhold, som forhindrer, at fiskene kan formere sig, vil der være et grundlag for at udsætte fisk.

 

Større fiskebestande kan oftest opnås ved at forbedre levebetingelserne for fiskene. Det er især tidligere tiders hårdhændede vedligeholdelse, udretning og rørlægning af bække og åer, som har forringet levestederne for både fisk og de smådyr, fiskene lever af.  Ved at restaurere genskaber man de gyde- og opvækstområder, som er gået tabt ved en hårdhændet behandling af vandløbene.

 

Ønsker man en hurtig fremgang i bestandene, kan man udsætte fisk sideløbende med, at vandløbene bliver restaureret. Der foreligger en udsætningsplan for alle vandløb, hvor der kan leve ørred. Foruden ørred bliver der også udsat laks og ål efter fastsatte planer. I vandløb, hvor den naturlige fiskebestand allerede udnytter mængden af levesteder, vil der ikke være et biologisk grundlag for at udsætte fisk.

 

I dag finansierer fisketegnsmidlerne udsætning i vandløb af arter som ørred, laks og ål til udsætning.

 

 

Se også 

 

 

Her finder du råd og vejledning om fiskepleje i vandløb, søer og kystnære områder. Der vil løbende være opdateringer med nye forskningsresultater, anbefalinger og generel information om, hvordan man bedst ophjælper og bevarer vore fiskebestande.

 

Omkring 1760 lærte man i Tyskland teknikken til kunstig befrugtning af ørredæg.

 

Her i landet blev metoden anvendt første gang i 1858, og i tiden herefter blev der foretaget adskillige yngeludsætninger i en lang række vandløb.

 

Udsætningerne bar ofte præg af at være "udhæld-ninger" under mottoet: "jo flere, desto bedre".

 

Udsætningerne blev mange gange foretaget uden viden om yngelens krav til opvækstpladser, og hvorvidt der rent faktisk var et behov for udsætning. Dette blev ændret i første halvdel af 1900´tallet, hvor der kom mere systematik i udsætningerne. Et bæren-de princip var at man tog hensyn til vandløbets bærekapacitet.

 

I dag finansierer fisketegns-midlerne udsætning i vandløb af arter som ørred, laks og ål til udsætning.

Udsætning af fisk foregår efter udsætningsplaner, der tager hensyn til vandløbenes bærekapacitet.

 

Udsætningsplaner for ørred er langt de mest om-fangsrige, idet der foreligger en plan for alle de vandløb, hvor vand-kvaliteten og de fysiske forhold opfylder ørredens krav.

 

© 2015 horsenssportsfisker.dk

Siden redigeres af horsenssportsfisker.dk kontakt: admin@horsenssportsfisker.dk